Sıkça Sorulan Sorular

Aşağıda yer alan sorular değişik zamanlarda YÖK Farabi Koordinasyon Ofisine öğrenci, öğretim üyesi ve kurum koordinatörleri tarafından sorulardan oluşmaktadır. Soruların cevapları genel olarak Farabi Yönetmeliği (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK) ve Mali Esas ve Usuller’de (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, BU KAPSAMDA YAPILACAK ÖDEMELER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER) yer almaktadır. Sorulara ilişkin bağlayıcı olan ilgili mevzuatta yer alan hükümlerdir. Cevaplar konunun daha açık anlaşılmasına katkı sağlamak üzere hazırlanmıştır.

 • Hayır. Fakat öğretim görevlileri aynı zamanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseler, öğrenci olarak programdan faydalanabilirler.
 • Hayır. Fakat araştırma görevlileri, aynı zamanda öğrenci iseler öğrenci olarak programdan faydalanabilirler. Bu dönem içinde kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yolluksuz-yevmiyesiz görevli sayılmaları ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir.
 • Evet
 • Hayır
 • Hayır
 • Evet
 • Hayır
 • Evet
 • Açıköğretim öğrencileri bu programdan yararlanamaz.
 • Evet
 • Vakıf üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükümlerine tabidirler.
 • Hayır
 • Evet
 • Evet. Fakat öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak gidebilirler.
 • Hayır
 • Evet. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir.
 • İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla, gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur.
 • Hayır.
 • Programa ilişkin tüm işlemler ilgili öğretim üyelerinin kurum koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Öğretim üyelerinin programa katılmak için gerekli belgeleri tamamlaması yeterli olacaktır.
 • Öğretim üyesi hareketlilik programında bu hususların tamamı yer almalıdır.
 • Öğretim üyeleri Farabi Değişim Programından her bir eğitim-öğretim yılında sadece bir kez olmak üzere istedikleri sayıda faydalanabilirler. Fakat Farabi Değişim Programı, değişimden yararlanmamış öğretim üyelerine öncelik verir.

 • Programa katılmak isteyen üniversitelerin öncelikle başka üniversitelerle protokol imzalamaları gerekmektedir.
 • Bölümlerin ya da fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. Protokoller sadece kurumlar adına yapılabilir.
 • Evet
 • Öğrenci başvurusu kabul edebilmek için üniversitelerin öncelikle Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri kurmaları ve Koordinatör belirlemeleri gerekmektedir. Diğer üniversiteler ile protokol imzaladıktan sonra başvuruları alabilirler.

 • Yüksek öğretim kurumlarında sadece bir tane Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi oluşturulur. Kurumlar birim ofislerini ihtiyaç duyuyorlarsa istedikleri kadar oluşturabilirler.
 • Evet
 • Kurumlar formata uymak zorundalar.
 • Hayır.
 • Evet
 • Hayır
 • Evet
 • Hayır. Çok sayıda protokolle mümkün olduğunca çok kişi programdan faydalandırılabilir.
 • Mesela bizimle 2013 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isteyen bir üniversite ile üniversitemiz 2011 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isterse protokol baştan hazırlanıp, karşı üniversiteye tekrar yollanabilir mi? Karşılıklı anlaşma ile süreler yeniden belirlenebilir.
 • Evet. Bunun bir sakıncası yoktur.
 • Protokoller, üniversite rektörlükleri nezdinde imzalanacaktır.
 • Evet ancak her bir yükseköğretim kurumu ile ayrı ayrı protokol imzalanmalıdır.
 • Konu protokol ekinde yer almalıdır.
 • Kurum koordinasyon ofisleri bu konuda iş yüklerini dikkate alarak uygulama yapabilirler.
 • Öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır. Öğretim üyeleri programdan daha önce yararlanmayanlara öncelik tanınabilir.
 • Protokoller yapıldıktan sonra üniversiteler gitmeye aday kişileri YÖK’e bildirecekler ve onaylanan adaylar için ödenek özel hesaba aktarılacaktır.
 • Soruların kapsamı ne olacak? Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite sınavı yapabilir. Ancak Öğrenim Protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.
 • Programa katılım gönüllük esasına dayalıdır.
 • Farabi kurum ofislerinde.
 • Öğrenci atılmayı gerektiren bir suç işlediğinde, öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır.
 • Mali Esas ve Usullerde belirtildiği üzere, Öğretim üyelerinin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir ve bu ödeme program tarafından karşılanır.
 • Zorunlu değildir.
 • Harcırah Kanununa göre.
 • Görevlendirmeler ders verme ile ilgili mutat görevlendirme kuralları çerçevesinde yapılır. Geliştirme Ödeneği gidilen kuruma göre ödenir.
 • Görevlendirilen kurumda eğer döner sermaye varsa ilgili öğretim üyesi bundan faydalanabilir.
 •  Kurul Kararı olarak öğretim üyeleri zorunlu ders saati dışında haftada en fazla 6 saat derse girebilir.
 • Zorunlu ders yükünden ayrı olarak en fazla 6 saat derse girilebilir.
 • Hayır.
 • Daha önce programdan faydalanmayanlara öncelik tanınır.
 • Konferans, seminer, çalıştay gibi faaliyetler.
 • Gidilen kurumca, kendi öğretim üyelerine sağlanan imkânları bu programla gelen öğretim üyelerine de sağlaması beklenir.
 • Ödemeler dışındaki tüm şartlar.
 • Kurumların kendi uygulamaları ve karşılıklı anlaşmaları esastır.
 • Ödemlerde sadece bir tek oran dikkate alınacak.
 • Evet. Sadece kurum logolarınızı ekleyebilirsiniz.
 • Hayır. Protokoller için YÖK’ten onay almanıza gerek yoktur.
 • Hayır. Belirli fakülteler ve bölümler için protokol imzalanabilir.
 • Hayır.
 • Evet. Kendi kurumunuzda alttan ders almanız gerekiyorsa, gideceğiniz kurumda da alabilirsiniz.
 • Evet
 • YÖK kararları esas alınır.
 • Sınavlar başlamamışsa, öğrenci Farabi programına devam edebilir.
 •  Öğrenciler başvurabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir.
 • Hayır.
 • Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.
 •  Öğrenci daimi kaldığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yurt parasını yatıracak mı? Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Şu an itibariyle herhangi bir barınma imkânı sözkonusu değildir.
 • Evet gidebilirler.
 • Mazeretsiz vazgeçen Farabi öğrencisi programından faydalanamaz.
 • Evet. Herhangi bir engel yok.
 • Hayır.
 •  Hayır.
 • Öğretim üyeleri, Farabi Programı Kurumsal Ofisleri’ne rapor edeceklerdir. Raporlar YÖK’e Ofisler aracılığıyla iletilecektir.
 • Evet. Bunlar dikkate alınacaktır.
 • Hayır.
 • (Merkez, Müdürlük, Daire Başkanlığı, gibi) Ofis statüsünde olacak.
 • Hayır.
 • İlerde dâhil edilebilir.
 • Evet
 • Evet
 • Programın uygulanmasını kolaylaştırmak için koordinasyon ofisleri işbirliği yapabilirler. Yönerge hazırlanması gerekmez.
 • Öğretim üyelerinin verebilecekleri derslerde alt ve üst sınır yoktur. Makul olunması tavsiye edilir. Sınav haftaları konusunda gidilen üniversite uygulaması geçerlidir.
 • Evet
 • Paket program düşünülmemektedir. Belgelere ilişkin genel kurallar geçerlidir.
 • Kamu bankası olması zorunlu.
 • Derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir.
 • Aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından.
 • Yönetmelikte bir uygulama belirtilmemektedir. Konu üniversitelere bırakılmıştır.
 • Hayır, fakat üniversitelere bu konularda yardımcı olunması tavsiye edilmiştir.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği 1,5 katı burs, alınmakta olan burslara ek olarak ödenecektir.
 • Evet
 • Başvurular öğrenci veya öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin Farabi Koordinasyon Ofislerine ve şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru belgesine ek olarak transkript ve diğer belgeler de ofis tarafından istenecektir. Başvuranların kendi üniversitelerindeki ofislerden bunu takip etmeleri gerekmektedir.
 • Öğrenci veya öğretim üyeleri kendi üniversitelerinin protokol imzalamış olduğu herhangi bir üniversiteye gidebilirler.
 • Evet
 • 10 kat, yönetmelik tarafından belirlenen üst sınırdır. Mali Esas ve Usuller ise bu yönetmelik çerçevesinde bu yılki üst sınırı 8 kat olarak belirlemiştir. Bu yıl 8 olan üst sınır önümüzdeki yıl Mali Esas ve Usullerin yenilenmesiyle değişebilir.
 • Evet. Ancak ikinci öğretim için yapılacak ödemelerde ikinci öğretimde öngörülen ders ücreti değil normal öğretim için öngörülen ders ücretinin katları geçerli olacak.
 • Farabi Programı kapsamında öğretim üyesinin girmesi gereken ders yükünden fazla olarak program kapsamında gireceği ders saati üst sınırı 6 (altı) dır.
 • Evet
 • Evet
 • Ödemelerde ek dersler esas alınır, bunun dışında ödeme yapılmaz fakat ödemesiz olarak programdan faydalanmak mümkündür.
 • Kanun gereği öğretim üyesi maaş karşılığı 10 saatlik ders vermekle yükümlüdür.
 • Hayır. Çift taraflı olması tavsiye edilir.
 • Evet
 • Farabi kapsamında ödeme yapılabilmesi için, öğretim üyesinin diğer üniversiteye tamamen geçmesi gerekmektedir. Yani kendi kurumunda ders vermeye devam ederse, kendi kurumunda normal maaş dışında ek bir ücret alamaz.
 • Farabi kapsamında aynı il sınırları içindeki üniversitelere gitmek için bir teşvik öngörülmüyor. Farabi Değişim Programı kapsamında ders ücreti ödenebilmesi için 10 saatlik mecburi ders yükünü tamamlaması gerekir. 10 saatlik ders yükünü tamamlayamayan ve programa katılmak isteyen öğretim üyeleri ek ders dışındaki ödeme yapılır. Farabi, öğretim üyeleri için ders verme hareketliliğini ön gören bir programdır. Mutlaka öğretim üyesinin gittiği üniversitede ders vermesi zorunludur.
 • Hayır.
 • Her iki üniversite de programları uygun ve denk görürse, yapılabilir.
 • Evet. Öğrenci kabul edildiği takdirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir.
 • Protokol imzalanırken ihtiyaç oranında talep edilecek öğretim üyesi sayısı belirlenecektir. Öğretim üyeleri de bu protokoller çerçevesinde başvurularını yapacaklardır.
 • Alan kodları her kademe için geçerlidir.
 • Evet
 • Alan kodları tablosunda her bir alan adının altında “Diğer” seçeneği yer almaktadır. Kendi bölümünüzün adı alan kodlarında yer almıyorsa, “Diğer” seçeneğinin kodunu yazarak, alan adı kutusuna kendi bölümünüzün adını yazınız.
 • Bu sayılar bölümler tarafından belirlenerek (herhangi bir üst sınır yoktur), Fakülte/Enstitü/Yüksekokul yönetim kurulunun onayından sonra Farabi Değişim Programı Kurum Ofisine bildirilir. Üniversite Senatosundan geçtikten sonra Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekiyorsa sayılarda değişiklik yine Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.
 • Değişim için öngöreceğiniz öğrenci ve öğretim üyesi sayısını, kendi bölüm öğrencilerinizin eğitim kalitesinde aksaklığa yol açmayacak ve fiziki koşullarınıza uygun olacak şekilde belirleyebilirsiniz.
 • Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesindeki koşulları sağlamalıdırlar. Öğretim Üyeleri ise gidecekleri üniversitenin belirlediği kriterleri karşılamalıdırlar.
 • Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse burssuz olarak bu programdan yararlanabilirler.
 • Yararlanamazlar.
 • Yolluksuz-yevmiyesiz, görevli-izinli program kapsamında öğrencilik haklarından yararlanabilirler.
 • Bölümlerin eş değerliliği olduğu taktirde olabilir.
 • İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. Bir ikinci öğretim öğrencisi protokol yapıldığı taktirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilir. Diğer taraftan ikinci öğretimde ders vermek için başka bir üniversiteye giden öğretim üyesinin alacağı ek ders ücreti birinci öğretim rakamlarıyla aynı olacaktır.
 • Üniversitenin vergi nosuyla birlikte Farabi hesabı açılacaktır.
 • Hayır, bütün öğretim üyeleri göndermiş olduğumuz formda tek bir satırda rakamsal değerlerle belirtilecektir.
 • Standart birinci öğretim ders ücreti baz alınacaktır.
 • Brüt.
 • Öğretim üyesinin gideceği üniversite ile görüşüp netleştirmesi gerekmektedir. Eğer bir sonuç alınamıyorsa bir öğretim üyesinin standart girmesi gereken haftalık ders saatini baz alınması gerekir. Daha sonra çıkabilecek bir sıkıntı durumunda tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.
 • Evet. 270 TL olan aylık burs miktarı, 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 300 TL ye çıkarılmıştır.
 • Bir öğrenci bir eğitim-öğretim kademesinde (kademeden kastedilen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sadece bir kere Farabi Değişim Programından yararlanmaktadır.
 • İkinci kez yararlanılamaz. Burssuz olarak yararlanma, yönetmeliğimizin 25. maddesinde açıkca yer almaktadır. Ödeneğin yetersiz kalması durumunda, üniversitelerin yeterli kontenjanları bulunduğu taktirde burssuz olarak öğrenci kabul edebilirler.
 • Söz konusu paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili mali esas ve usullerimzde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Bu konuda strateji daireniz ve iç denetçilerinize de danışabilirsiniz.
 • Farabi Değişim Programı kapsamında gittiğiniz üniversitenin yaz okulundan faydalanamazsınız.
 • Farabi Değişim Programı öğrencilerinin ders geçme notunun denkleştirilmesinde söz konusu program çerçevesinde Farabi öğrencisi olarak öğrenim gördükleri üniversitenin uyguladığı ders geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan üniversitelere gitmek isteyen öğrenciler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren "öğrenim protokolü" ile bilgilendirilir.
 • Üniversiteniz koordinatörlüğü Mali Esas ve Usuller in 8.maddesine göre işlem yaparak saklı kalan burs tutarını hesaplayarak ödeme yapacaktır.
 •  

   

DUYURULAR

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 2541000 /1061/2347 Fax: +90 374 2535005
 • EPosta: farabiibu.edu.tr
Top